لیست محصولات

Divider Image
دوزینگ پمپ (Dosing Pump) دوزینگ پمپ یا پمپ اندازه‌ گیر یا به عبارتی دیگر مترینگ پمپ، گونه ای از پمپ های جابجایی مثبت اند که توانایی دارند مقدار مشخص (دوز مشخصی) از یک سیال را پمپاژ (تزریق) ‌کنند.دوزینگ پمپ ها از مهمترین نوع پمپ هایی هستند که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.
حالت نمایش